3 juli is het weidevogelseizoen weer als vanouds afgesloten door de Vogelwerkgroep Midden-Delfland en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland, boeren en weidevogelvrijwilligers en gebiedspartijen. 2021 was voor weidevogels en hun kuikens een veel beter jaar dan het droge rampjaar van 2020.

Foto: Michel Kuijpers

Weidevogelseizoen 2021

Koud en nat

Een koud en nat voorjaar blijkt voor kuikens helemaal niet zo problematisch en pakte goed uit. Misschien ook niet zo gek, want steltlopers broeden ook op de toendra en daar is het vaak nog kouder. Door de nattigheid groeide dit jaar het gras niet zo hard.

Er was meer voedsel beschikbaar, want insecten komen op vocht af en zijn bij koud weer trager en makkelijker te pakken door de kuikens.

Daarnaast zit bij nattigheid het bodemleven hoger en is het bereikbaar. Met slecht weer kunnen buizerd en vos lastig jagen, dus de vogels hebben ook minder last gehad van predatoren. Door de regen en het korte gras werden de meeste percelen pas tegen 1 juni gemaaid. Hierdoor hebben de meeste vogels rustig en beschut kunnen broeden en de kuikens hebben langer kunnen profiteren van de veiligheid en het voedsel op ongemaaide percelen.

Kluut. Fotograaf: Michel Kuijpers

Grutto, kievit, tureluur

In Midden-Delfland broeden nog ca. 450 paar grutto’s. Ze clusteren zich voornamelijk in gebied waar aan intensief weidevogelbeheer wordt gedaan.

Er zijn dit jaar iets minder grutto territoria geteld dan in 2020, maar het broedsucces was veel beter.

Ook de kievit deed het goed. Deze soort komt je door heel het gebied tegen. Dit jaar vaak met kuikens. Voor de tureluur was het zelfs een zeer goed seizoen. Deze vogels reageren snel op vochtige omstandigheden. Daarnaast heeft deze soort ook het minste last van predatie, omdat de nesten heel goed verstopt worden. Dit jaar kregen bijna alle broedparen een deel van hun jongen groot. Qua verspreiding zit de tureluur tussen de kievit en de grutto in, niet zo breed als de kievit, maar je ziet ze op meer plekken dan grutto’s.

Andere soorten

In tegenstelling tot vorig jaar werden er in 2021 helaas bijna geen zomertalingen gezien. Maar dit heeft waarschijnlijk te maken met de overwintering en de jacht op deze eenden in andere landen.

De patrijs lijkt een comeback te maken.

De soort was bijna opgegeven voor Midden-Delfland, maar is dit voorjaar weer gezien in de Dijkpolder waar ze 8 jongen hebben groot gebracht. Ook in de Commandeurspolder, Polder Schieveen en de Zouteveen doken weer exemplaren op. Tot slot bleek de nieuwe Gruttoplas in het Kraaiennest dit 1e voorjaar na realisatie, direct een succes. Naast veel grutto’s trok de plas ook 23 paar kluten. Gemiddeld hebben de kluten 2,5 kuiken groot gebracht, dat is een ongekend hoog broedsucces voor kluten en mag zeker genoemd worden.

Geschreven door het Floor Koorneef namens het Weidevogelpact Midden-Delfland werken Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samen om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

Meer weten over de weidevogels in Midden-Delfland?

Lees dan ook deze verhalen over de herinrichting van het Kraaiennest, het weidevogelbeheer en de jaarlijkse terugkomst van de Grutto!

Geschreven door Floor Koorneef namens het Weidevogelpact Midden-Delfland.

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland werken samen om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.